Semalt hünärmeni, “BlackHatWorth” ugrukdyryjy spam traffigini nädip blokirlemelidigi barada jikme-jik maglumat berýär

“BlackHatWorth.com” saýtlarymyzy gözden geçirýän spamyň täze görnüşidir. Bu salgylanma spam, dürli Google Analytics, JetPack, Bing Analytics we Yandex Analytics hasaplaryny aldady.

Artem Abgarian, bir ýokary hünär Semalt , kepiller bu gadagan we Google analitikleri görkezilmegini blackhatworth.com spam gönükdirmeleri öňüni almak üçin möhüm diýip aýtdy.

BlackHatWorth.com näme?

“BlackHatWorth.com” 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda döredilen täze domen. Bu hakerler topary tarapyndan spam üçin ulanylýar. Bu ugrukdyryjy spam saýty, meşhur söwda web sahypalarynyň we owadan suratlaryň domenleriniň aňyrsynda gizlenýär. Dürli adamlar munuň kanuny web sahypasydygyna ynanýarlar we bu sahypanyň Yandex we Google-da gözleg baglanyşyklary, şeýle hem AliExpress.com, Amazon.com, Ebay.com we Alibaba.com ýaly beýleki meşhur onlaýn söwda web sahypalary bar. BlackHatWorth.com-nyň IP adresi 78.110.60.230. Iskalko.ru, Lombia.co, Lomb.co, Econom.co, Priceg.com, Darodar.com we ILoveVitaly.com ýaly beýleki ugrukdyryjy spam saýtlary bilen baglanyşykly.

BlackHatWorth.com domeni ruslara degişlidir. ILoveVitaly.com, Darodar.com we Econom.co ýaly beýleki spam web sahypalaryna eýe bolan şol bir adam. Domen eýesiniň ady Samaraskaýa welaýaty bolup, spam işleri üçin e-poçta belgisini (povitaly@mail.ru) bellige aldy.

BlackHatWorth.com-y petiklemelimi!

Täze blogçy ýa-da web ussady bolsaňyz, blackhatworth.com-y blokirlemegiň zerurlygy ýok diýip pikir edip bilersiňiz. Dogry, ýalňyşýarsyňyz, sebäbi bu salgylanma spamdan gelýän traffik, sahypaňyzyň gözleg motory reýtingini ýitirmegine sebäp bolar. Şeýlelik bilen, bu spam web sahypasynyň we beýleki çeşmeleriň size galp traffik ibermeginiň öňüni almak üçin käbir çäreleri göz öňünde tutmak hökmandyr.

“BlackHatWorth.com” we beýleki spam gözlegçileri “Google Analytics” hasabyňyzda we “Bing Analytics” hasabyňyzda görkezilýär. Dynç alyş derejäňizi ýokarlandyrarlar we pes öwrüliş nyrhlaryny hödürlärler. Analitikleriňizi bulaşdyrmakdan we gözleg motorlaryndaky sahypaňyzyň reýtingine zyýan bermekden başga-da, BlackHatWorth.com, Econom.com, Priceg.com, Darodar.com we ILoveVitaly.com ýaly spama ugrukdyryjy web sahypalary serwer çeşmeleriňizi we geçirijilik giňligini ýitirip biler. .

“BlackHatWorth.Com” spam salgylanmalaryny bloklaň:

“BlackHatWorth.com” ýaly ugrukdyryjy spam we domenler barada öwrenen bolsaňyz, olary aňsatlyk bilen blokirläp we internetde web sahypaňyzy gorap bilersiňiz. “Joomla”, “WordPress”, “Zen Cart”, “Pomidor arabasy” ýa-da “Drupal” -y ulanýarsyňyzmy, cPanel-de ugrukdyryjy spamyň öňüni alyp bilersiňiz. Hasabyňyza giriň we Faýl dolandyryjysy opsiýasyna basyň. .Htaccess faýlyny açyň we täze .htaccess faýly dörediň. "Public_html" bukjasynda ýerleşýär. Bu ýerde kod goşmaly we sazlamalary ýatda saklamaly.

Windows Serwerinde BlackHatWorth.Com salgylanma spamyny bloklaň:

Sahypaňyz Windows Serwerinde ýerleşdirilen bolsa, BlackHatWorth.com we beýleki ugrukdyryjy spamlary blokirläp bilersiňiz. Sahypaňyzyň konfigurasiýa faýlynda kodlary giriziň we ugradylýan spamyň mümkin boldugyça gysga wagtda öňüni alyň.

Bu zatlary ýatda saklasaňyz, BlackHatWorth.com spamyny we şuňa meňzeş ugrukdyryjy spamlary aňsatlyk bilen blokirläp we gadagan edip bilersiňiz. Çäreleri görmek isleseňiz, sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin http://blackhatworth.com doly URL-ni ýapmaly. Şeýle hem, kody mowzugyňyzyň header.php faýllaryna esasy sözbaşy bellikleriniň arasynda goşup bilersiňiz.

send email